स्वागत आहे जगाच्या एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी ते सुद्धा घरातूनच ते सुद्धा एका वेबसाईट वर आणि जगाची आध्यावत माहिती मिळण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजेच Dream Online Service .
Logo Design by Ashish R Virakt

Friday, 11 August 2017

Available Form's

     Dream ऑनलाइन सेवा प्लॅटफॉर्मवर सर्वांचे स्वागत आहे.
                                           आम्ही सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन सेवा देत आहोत आणि ही सेवा आपल्या घरापासून उपलब्ध होईल.
==============================================================================================================================
आमच्या जवळ उपलब्ध फॉर्म खालील प्रमाणे आहेत . 
===============================================================
१. नामांतर करणे :
२. जन्म प्रमाणपत्र मिळणे 
३. स्थळ दर्शक नकाशा 
४. रहिवाशी प्रमाणपत्र मिळणे 
५. मालकी प्रमाणपत्र 

६. जन्म  नोंद नसल्याचे प्रमाणपत्र 
७. नवीन नाळ कनेक्शन  फॉर्म 
८. नामांतर करणे बाबत 
९. जन्म नोंद माहिती 
१०. विकास कामाच्या परवानगीचा अर्ज 
११. पॅनकार्ड फॉर्म 
१२.  नकलेसाठीचा अर्ज 
१३. नाव बदलण्याचा नमुना 
१४. राजीनामाचा नमुना 
१५. वारसाची नोंद घेणे
१६ . ग्रामपंचायत कराची मागणी 
४७. नमुना क्र (७) अर्थसंकल्प 
४८. रोपवाटिका अंदाजपत्रक 
४९. गोपनीय अहवाल 
५०.सुक्त्या योजना 
५१. पिको फॉल , शिलाई मिशन वाटप 
५२. पिठाची गिरणी ,
  ऑइल इंजिन अर्ज
५३. प्रतिज्ञा पात्र 
५४.  अंगणवाडी कार्यकिर्ती करीत अर्ज 
५५. पशुधन विमा योजना 
५६. अंगणवाडी सेविका नेमणुकीसाठी अर्ज 
५७. MPR. VD GRI
५८. कुकुटपालन अर्ज 
५९. ग्रामविकास विभाग 
६०. विवरण पात्र विहीर बोअरवेल 
६१. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी 
६२. नमुना क्र (१) अर्थसंकल्प 
६३. ठराव पत्रक 
६४. पूरक आधार पोषण पुरवठा प्रस्ताव 
६५. निवडणूक संच सादर नमुना
१६. नमुना क्र.(८)
१७.  गट सदस्यासाठी करावयाचा अर्ज विनंती 
१८. महात्मा गांधी वृक्ष लागवड  अंदाज पत्रक 
१९. शेळ्या मेंढ्या अर्ज 
२०. नवीन विहीर घटकाचा लाभ मिळणे बाबत 
२१. अनधिकृत बिनशेती वापर बाबत 
२२. भविष्य निर्वाह निधी मधून अर्ज 
२३. भविष्य निर्वाह ना परताना धन मिळणे 
२४. आंबेडकर स्वाधार योजना 
२५. स्वछ भारत मिशन
२६. रोपवाटिका अंदाज पत्रक 
२७. विहीर पूणर्वाहान
२८. इंद्र गांधी आवास योजना 
२९. शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 
३०. ग्रामपंचायत जमा प्रभाग (१)
३१. विहिरींची बोअरवेलची नोंद घेणे
३२. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना 
३३. वार्षिक कृषी आराखडा ग्रामपंचायत 
३४. गाई - म्हशी अर्ज 
३५. कृषी अवजारे  
३६. शेततळे अंदाज पत्रक 
३७. शेतकोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम 
३८. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
३९. फळबाग लागवड 
४०. गावाचा सर्वसाधारण आराखडा 
४१. खत बियाणे विक्रीचा परवाना 
४२. कृषी स्वत्रीकरण 
४३. मा. ग्रामीण रोजगार हमी योजना मंजुरी बँकेत मागणी 
४४. Verfication  Certificate 
४५. Form (A) application for issue of certificate pratice 
 ६६. समाज कल्याण  विभाग 
६७.   व्यवसाय ना हरकत प्रमाणपत्र 
६८. मालकीची करावयाचा अर्जाचा नमुना 
६९. मृत्यूचा  दाखला
७०. वारसाचे प्रमाणपत्र 
७१. ह्यात प्राणपत्र 
७२. विद्यार्थी प्रवेश निगम उतारा 
७३. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 
७४. महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ 
७५. प्रधानमंत्री उचल  योजना 
७६. सहायक आयुक्त कार्यालय 
७७. घर बांधकाम दुरुस्ती प्रमाणपत्र 
७८.  शेतकरी स्वयं सहायक गट स्थापना  
७९. लाभधारकांनी स्वत्रंत्र बांधण्यासाठी करावयाचा अर्ज 
८०. उपयोगिता प्रमाणपत्र 
८१. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब असल्याचे प्रमाणपत्र 
८२. जिल्हा ग्रामीण विकास योजना 
८३. शौचालयाच्या वापराबाबतचे प्रमाणपत्र 
८४. जातीचे प्रमाणपत्र 


                            वरील सर्व फॉर्म्स हे ऑनलाइन तसेच फॉर्म स्वरुपात मिळतील
आता करा सारी दुनिया मुठित 
घेऊन 
फ़क्त एका कॉल वर किवा व्हाट्स ऍप वर ते सुद्धा घरपोच सर्विस।एक वेळ आवश्य भेट दया। 


No comments:

Post a Comment